"Po celý rok v pohodě a s radostí,
prostě jako doma"

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Školní řád

Mateřská škola Levínská Olešnice, příspěvková organizace

Levínská Olešnice 151, 514 01 Jilemnice, IČO: 72745207,

materskaskola@levinskaolesnice.cz

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

Č. j.: 90/23

Účinnost od: 01.09.2023

Vypracovala: Mgr. Beata Dundová

                        (ředitelka školy)          

Schváleno: 25.08.2023

Spisový znak:

Skartační znak:  S10

 

 

Ředitelka mateřské školy na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vydává školní řád. Tímto řádem se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Školní řád upravuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

 

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů dětí a zákonných zástupců dětí s učiteli

 

1.1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní

       vzdělávací program

·         podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

·         podporuje a dbá na individuální přístup k dítěti

·         podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

·         podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte

·         podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

·         vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

·         napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního                        

            vzdělávání

·         poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

·         vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

1.2.  Dítě má právo

·         na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu, směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností a zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti s maximálním respektem jeho individuality

·         na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v 

            rozsahu stanoveném ve školském zákoně

·         na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

·         na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

·         užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

·         na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

·         na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, projevy šikany, rasismu a netolerance vůči odlišnosti

·         při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte

·         při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (rodiče mohou domluvit s ředitelkou školy nejvhodnější postup)

 

1.3.  Dítě má povinnost

·         řídit se pokyny učitelů a dalších oprávněných osob

·         dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití na třídě, které vytváří společně s učitelkami

·         šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy a úmyslně majetek školy nepoškozovat

·         při příchodu do mateřské školy přezout si obuv a přejít z šatny, kde se smí zdržovat pouze po dobu převlékání

·         udržovat všechny své věci v pořádku, mít je uložené ve své přihrádce, která je označena jeho značkou

·         při příchodu do třídy pozdravit, respektovat své kamarády a navzájem si neubližovat

·         nadměrně nekřičet, aby šetřilo nejen svoje zdraví, ale i zdraví ostatních dětí ve třídě

·         dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno

·         nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí

·         neodnášet a nepůjčovat si bez dovolení učitelek inventář a vybavení mateřské školy domů

·         dodržovat hygienické, společenské a kulturní návyky

 

1.4.  Rodiče mají právo

·         seznámit se se školním vzdělávacím programem školy a přispívat svými nápady k obohacení výchovného programu školy

·         vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost

·         vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu)

·         na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy jejich dětí

·         na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

·         podílet se na dění v mateřské škole a účastnit se programů školy

·         první měsíc pobytu dítěte v mateřské škole být přítomni výchovným činnostem ve třídě

·         přispívat svými podněty a nápady k obohacení programu školy

·         projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy učitelce nebo ředitelce školy

 

1.5.  Rodiče mají povinnost 

·         zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy

·         na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných 

            otázek týkajících se vzdělávání a chování dítěte

·         se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu docházky dítěte do mateřské školy vyskytnou

·         pravidelně sledovat nástěnky nebo webové stránky školy

·         informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte 

            nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

·         přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte

·         ohlásit tři měsíce před nástupem dítěte do mateřské školy individuální vzdělávání dítěte s povinnou předškolní docházkou

·         dostavit se dle výzvy školy k ověření znalostí a dovedností dítěte, jestliže má jejich dítě individuální vzdělávání

·         doložit důvod nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do 3 dnů do omluvného listu

·         ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …)

·         v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování

·         omluvit nepřítomnost dítěte telefonem nebo SMS zprávou

·         onemocní-li dítě během dne, urychleně si jej vyzvednou ze školy a zařídit lékařské ošetření

·         dítě předat osobně učitelce ve třídě

·         pověřit písemně jinou osobu k vyzvedávání svého dítěte, pokud si dítě nemohou sami vyzvednout ze školy

·         odvádět dítě ze třídy pouze s vědomím učitelky

·         po vyzvednutí dítěte se zbytečně nezdržovat v prostorách školy a budovu či školní zahradu opustit

·         vyzvednout si čip u ředitelky školy a po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy dbát na to, aby se čip nepoškodil a neztratil

·         ztrátu čipu ihned nahlásit ředitelce školy

·         po ukončení docházky dítěte do mateřské školy čip odevzdat ředitelce školy

 

1.6.  Učitelé a ostatní zaměstnanci školy mají tyto práva a povinnosti

·         každý zaměstnanec školy přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte

·         každý zaměstnanec školy má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci

·         učitelka je povinna odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem

·         učitelka mateřské školy má právo nepřijmout do mateřské školy dítě, které má zjevné příznaky nemoci (teplota, viditelné znaky infekčních onemocnění) v zájmu zachování zdraví ostatních dětí

·         učitelka mateřské školy rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy

 

1.7.  Vztahy dětí a zákonných zástupců s učiteli a ostatními zaměstnanci školy

·         pravidla vzájemných vztahů vycházejí ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity všech účastníků vzdělávání

·         učitelky školy dávají dětem a zákonným zástupcům takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním ŠVP, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření

·         všichni zaměstnanci školy jsou povinni děti chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním a budou dbát, aby nepřicházely do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými

·         informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné informace o dítěti (zdravotní způsobilost …) jsou důvěrné a všichni učitelé a ostatní zaměstnanci školy se řídí zákonem o ochraně osobních údajů

 

2. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

2.1. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

·         do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let

·         předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku

·         přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání

·         termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem, a to v rozmezí od 2. -16. května a zveřejní je obvyklým způsobem (nástěnka v šatně, webové stránky školy a vyvěšením plakátů v obci…)

·         ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu

·         pokud kapacita dovolí, mohou být děti přijímány do mateřské školy i v průběhu školního roku

·         dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonných zástupců dítěte ředitelka mateřské školy

·         mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (toto ustanovení se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné)

·         o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost

·         rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů nejpozději do 30 dnů po zápise pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (vchodové dveře) a na webových stránkách školy

·         rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy se vydává do 30 dnů po zápise a zákonný zástupce ho obdrží do vlastních rukou

·         při nástupu dítěte ředitelka může vydat rozhodnutí o zkušebním pobytu dítěte k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy (tato zkušební doba může trvat až 3 měsíce)

·         před nástupem dítěte do mateřské školy se zákonní zástupci dítěte dostaví do mateřské školy (obvykle poslední týden v srpnu) a poskytnou informace do školské matriky, obdrží informace o provozu mateřské školy, domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy

 

2.2. Povinné předškolní vzdělávání

·         předškolní vzdělávání v mateřské škole je pro dítě povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až po nástup k povinnému školnímu vzdělávání

·         povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné

·         zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání

v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte

·         pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopouští se přestupku podle § 182a školského zákona

·         dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole         (Mateřská škola Levínská Olešnice, příspěvková organizace), pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2)

·         zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech

·         rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, a to v době od 8.00 do 12.00 hodin

·         povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin

·         zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno

·         zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy (zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona)

 

2.3. Individuální vzdělávání dítěte

·         zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy (oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4)

·         oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

a) jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo      pobytu dítěte,  

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 2)

·         ředitelka školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3)

·         ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

a) způsob ověření

b) termíny ověření, včetně náhradního termínu (ověření se uskuteční v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku)

·         zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření kompetencí (§ 34b odst. 3)

·         ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4)

·         výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání

 

2.4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

·         podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů

Podpůrná opatření 1. stupně:

·         ředitelka školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce (tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte)

·         učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory a projedná jej s ředitelkou školy

·         pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte

Podpůrná opatření 2. - 5. stupně:

·         podmínkou pro uplatnění těchto podpůrných opatření je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte

·         k poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo OSPOD

·         ředitelka školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami

·         ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce (ŠPZ vydá zprávu a doporučení, které doručí zákonnému zástupci i mateřské škole)

·         ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji

·         základní postupy před a při poskytování podpůrných opatření 2. - 5. stupně, stejně tak i ukončení jejich poskytování, jsou uvedeny ve školském zákoně a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., v platném znění, a nelze se od nich odklonit

 

2.5. Vzdělávání dětí nadaných

·         mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti (to platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných)

·         mateřská škola zajišťuje realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory

 

2.6. Distanční vzdělávání

·         škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině dětí jedné třídy

·         mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí

·         prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem

·         škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí

·         v ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem

·         distanční vzdělávání bude realizováno pomocí pracovních sešitů Kuliferda, pracovních listů, on-line připojením (google meet)

 

2.7. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce rozhodnout

o ukončení vzdělávání jeho dítěte, jestliže  (viz § 35, odst. 1, písm. b), školský zákon):

 

·         se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel

·         zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz mateřské školy

·         ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

·         zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady

·         ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 

2.8.  Informování zákonných zástupců dětí o průběhu a výsledcích vzdělávání

·         zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílem, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v šatně mateřské školy

·         zákonní zástupci dítěte se mohou kdykoli během roku informovat u učitele ve třídě o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

·         ředitelka mateřské školy svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

·         zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou školy nebo s učitelem individuální konzultaci, na které budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte

·         ředitelka nebo učitel školy vykonávající pedagogickou činnost může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 

2.9. Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování

·         zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v mateřské škole

·         bezúplatné vzdělávání se poskytuje dítěti, které plní povinné předškolní vzdělávání

·         zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve vnitřním řádu školní jídelny

·         úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy

·         opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy

·         úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty

 

3.  Provoz a vnitřní režim školy

 

3.1. Provoz mateřské školy

·         mateřská škola má jednu třídu

·         provoz mateřské školy je od 6.30 hod. do 15.30 hodin

·         celý areál mateřské školy se uzamyká po ukončení provozu a rodiče tedy musí do této doby opustit s dětmi budovu i zahradu školy

·         děti do mateřské školy přicházejí do 8.00 hodin

·         pozdní příchod oznámí zákonný zástupce učitelům předem

·         provoz mateřské školy je přerušen o hlavních prázdninách (červenec, srpen) a v době vánočních prázdnin (prosinec) a rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy pro projednání se zřizovatelem

·         omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonnému zástupci nejméně 2 měsíce předem (informace na nástěnce, webových stránkách školy, formuláři)

·         ředitelka zároveň informuje o možnostech zajištění péče v době omezení nebo přerušení v jiné mateřské škole

·         provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než je červenec, srpen či prosinec (tj. organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání)

·         provoz mateřské školy se po projednání se zřizovatelem přeruší i v případě, jestliže počet přítomných dětí prudce klesne (ředitelka informuje o této skutečnosti rodiče ihned, jakmile tato situace nastane)

·         mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy

·         o uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcích informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí v dostatečném časovém předstihu

 

3.2. Zabezpečení mateřské školy

·         zákonní zástupci dětí nebo jimi pověřené osoby používají ke vstupu do MŠ čipy

·         čipy slouží ke vstupu do hlavních dveří školy

·         dveře se otevřou při přiblížení čipu ke čtečce  - po rozsvícení červeného světla

·         čipy si zákonní zástupci vyzvednou v určeném termínu před započetím docházky dítěte u ředitelky školy

·         zákonní zástupci dětí zaplatí vratnou zálohu 200,-Kč a obdrží 2 čipy určené ke vstupu do školy

·         pokud požadují zákonní zástupci více než dva čipy, mohou obdržet ještě další dva (opět oproti další záloze 200,-Kč)

·         zákonný zástupce si čipy ponechává po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy

·         po ukončení docházky dítěte do mateřské školy vrací zákonní zástupci čipy ředitelce a je jim vrácena záloha

·         zákonný zástupce dbá, aby se čipy nepoškodily

·         každou ztrátu nebo případné poškození čipu neprodleně ohlásí ředitelce školy

·         čip umožní zákonným zástupcům vstup do budovy mateřské školy v době od 6.30 do 8.00 hod., od 12.00 – 12.30 hod., a od 14.15 – 15.30 hod.

·         pokud ve výjimečných případech (návštěva lékaře …) přivádí nebo odvádí dítě z mateřské školy v jinou než tuto stanovenou dobu, použije zvonek u hlavních dveří

·         celý objekt (vchod, zahrada) je monitorován kamerových systémem bez záznamu za účelem ochrany vstupu a pohybu neoprávněných osob, dále pak k ochraně majetku proti vandalismu

·         přístup „cizím“ osobám je pouze po sdělení účelu návštěvy

·         ředitelka školy může odmítnout jednat s osobou, která se nenahlásila a nesjednala si schůzku předem (obchodní zástupci…)

 

3.3. Předávání dětí a jejich bezpečnost

·         pobyt dětí bez dozoru v areálu mateřské školy po jejich vyzvednutí zákonnými zástupci nebo pověřenými osobami je nepřípustný

·         učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají

·         zákonní zástupci doprovodí své dítě do šatny a poté upravené, přezuté, převléknuté a zdravé je předají učitelce, která zodpovídá za dítě do doby řádného předání zákonnému zástupci

·         do doby řádného předání učitelce zodpovídá za bezpečnost dítěte zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba

·         při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte učitele o případných menších zdravotních obtížích dítětem, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnostech při vzdělávání

 

3.4. Odvádění dětí z mateřské školy

·         pokud si zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba dítě z mateřské školy nevyzvedne do 15.30 hodin a není možný ani telefonický kontakt, zůstává s dítětem učitelka v mateřské škole

·         pokud se nepodaří učitelce kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, zajistí ve spolupráci s policií ČR předání dítěte pracovníkovi OSPOD a zákonný zástupce dítěte má povinnost nahradit škodu organizaci vzniklou (mzdové prostředky pro učitelku a případné další náklady)

·         pokud zákonný zástupce nebo jim pověřená osoba vyzvedávají dítě opakovaně po 15.30 hodině a nereagují ani na písemné upozornění ředitelky mateřské školy, je toto považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy

·         bez písemného vyjádření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než rodičům

·         je-li odváděním dítěte pověřena jiná osoba, sepíše ředitelka školy se zákonnými zástupci „Dohodu o odvádění dítěte“, kde zákonní zástupci uvedou všechny osoby, které mohou dítě z mateřské školy vyzvedávat

 

3.5. Onemocnění dítěte

·         rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé

·         vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí ředitelce školy

·         s kašlem, rýmou, teplotou a průjmem nesmí dítě přicházet do mateřské školy, protože by ohrozilo zdraví dalších dětí a pracovníků

·         při zjištění příznaků nemoci dítěte bude zákonný zástupce informován telefonicky a bude vyzván, aby si dítě co nejrychleji vyzvedl

·         po nemoci potvrzení od lékaře nevyžadujeme

·         potvrzení však bude vyžádáno v tom případě, pokud příznaky nemoci budou přetrvávat

 

3.6. Pojištění proti úrazu

·         všechny děti jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou

 

3.7. Omlouvání dětí, které v mateřské škole neplní povinné předškolní vzdělávání

·         rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.30 hodin, a to telefonicky nebo SMS zprávou na telefonním čísle 737 422 241 (p. Urbanová VŠJ) nebo 774 842 871 (školka)

·         na následující dny zákonní zástupci děti omlouvají kdykoli v průběhu dne a to osobně, telefonicky nebo SMS zprávou na již výše zmiňovaných telefonních číslech

·         pokud je zákonnému zástupci dítěte dopředu známa krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně ředitelce či učitelce mateřské školy

·         v případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole

 

3.8. Omlouvání dětí, které v mateřské škole plní povinné předškolní vzdělávání

·         v případě návštěvy lékaře nebo náhlého onemocnění dítěte omlouvá zákonný zástupce dítě bezodkladně telefonicky nebo osobně učitelce mateřské školy a to včetně uvedení důvodu a přibližné době trvání nepřítomnosti dítěte

·         v případě delší neúčasti ve vzdělávání je ředitelka školy oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte (např. vyjádření lékaře) a zákonný zástupce je povinen tyto důvody doložit do 3 dnů ode dne výzvy

·         pokud zákonný zástupce požaduje uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání např. z důvodu zdravotní či rodinné rekreace, předloží s dostatečným předstihem ředitelce školy písemnou žádost o uvolnění dítěte ze vzdělávání

·         schválenou žádost předá ředitelka učiteli, který žádost založí

·         dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je vystaven omluvný list, do kterého zákonní zástupci zapíší každou nepřítomnost dítěte

 

3.9.  Evidence dítěte

·         při nástupu dítěte do mateřské školy předají rodiče učitelce potřebné informace do matriky dítěte, ve kterém vyplní jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonných zástupců, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemnosti je-li odlišná s místem trvalého pobytu a telefonické spojení

·         rodiče jsou povinni bez prodleně nahlásit v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajů

·         informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

3.10. Stravování dětí

·         školní stravování zabezpečuje školní jídelna a při přípravě jídel postupuje podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy

·         dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu

·         kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti běhen svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci „pitného režimu“ po celý den

·         otázky týkající se stravování projednává zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny

·         stravné se platí vedoucí školní jídelny nejdříve poslední týden v měsíci a nejpozději do 15. dne příslušného měsíce

·         stravování je ošetřeno „Provozním řádem školní jídelny“

·         pokud chtějí rodiče své dítě odhlásit ze stravování, a nebo přihlásit ke stravování, musí tak učinit nejpozději do 7.30 hodin na tel. čísle 727 422 241 (p. Urbanová VŠJ)

·         odhlášení nebo přihlášení dítěte lze telefonem nebo SMS zprávou 

·         neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou zákonní zástupci vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době od 11.00 – 11.15 hodin (platí pouze v první den)

 

3.11. Režim dne v mateřské škole

·         denní program je dostatečně pružný, je zde dostatek prostoru na individuální možnosti dětí

·         učitelky upravují denní program s přihlédnutím k potřebám dětí a složení třídy

·         denně jsou zařazovány jazykové chvilky, řízené pohybové aktivity, je dostatečný časový odstup mezi jednotlivými jídly, je respektována potřeba spánku u dětí

·         pobyt venku se uskutečňuje každý den, při nepříznivém počasí se však zkracuje

·         k pobytu venku je využívána zahrada a pěkné přírodní okolí mateřské školy

·         pobyt venku je přizpůsoben věku dětí a počasí (v nepříznivých klimatických podmínkách může být zkrácen nebo vynechán a nahrazují ho jiné aktivity ve třídě)

·         v letních měsících jsou naopak i ranní činnosti přenášeny na zahradu a pobyt venku je zaměřen na poznávání, pohyb a tvořivé činnosti

·         děti nejsou k činnostem nuceny, zařazení do činností záleží na samostatném rozhodnutí dítěte

·         odpočinek vychází z potřeb dětí, děti nemusejí spát, na lehátko si s sebou mohou vzít oblíbenou plyšovou hračku

·         odpočinek začíná poslechem čtené nebo reprodukované pohádky

·         předškoláci a děti s menší potřebou spánku odpočívají kratší dobu a potom se zabývají různými činnostmi dle vlastního zájmu

 

              6.30 – 8.00               scházení dětí, hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce

              8.00 – 9.00               individuální práce, pohybové chvilky, ranní cvičení

              9.00 – 9.20               svačina

              9.20 – 9.50               didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně

              9.50 – 11.50              pobyt venku

            11.50 – 12.20              oběd, hygiena

            12.20 – 14.00             příprava na odpočinek, odpočinek

            14.00 – 14.30             hygiena, oblékání, svačina

            14.30 – 15.30             hry a zájmové činnosti, při příznivém počasí pobyt na zahradě

 

3.12. Zájmové činnosti

·         děti se mohou účastnit zájmové činnosti, která probíhá nad rámec výchovné činnosti v mateřské škole

·         bližší informace jsou zveřejňovány ve Školním vzdělávacím programu a nástěnkách školy

 

3.13.  Cenné věci a hračky

·         mateřská škola nezodpovídá za cenné předměty, které si děti přinesou

·         doporučujeme, aby děti do mateřské školy nenosily řetízky či jiné šperky, cenné hračky a drahé předměty

·         mateřská škola nezodpovídá za předměty a hračky, které si děti donesou z domova (hledání z domova přinesených hraček a předmětů při odchodu dětí z MŠ zdržuje paní učitelky od práce s dětmi)

·         doporučujeme nosit plyšové hračky (spíše menší velikosti), které si s sebou děti mohou vzít do postýlky na odpolední odpočinek

·         mateřská škola nemá momentálně podmínky k uskladnění kol dětí, proto je nenechávejte v prostorách mateřské školy

 

3.14. Vyřizování stížností

·         se řídí vnitřním předpisem školy

·         stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy se podává řediteli školy a odvolacím orgánem je krajský úřad Libereckého kraje

·         stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání se podává učitelům, ředitelce školy, zřizovateli, České školní inspekci

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Mateřská škola se řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro východu a vzdělávání, tj. i mateřským školám povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a také zajišťuje podmínky předcházení vzniku a šíření infekčního onemocnění mezi dětmi.

 

Do mateřské školy je možné přivést pouze zdravé dítě, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.

 

AKUTNÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ:

·         virová rýma (tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty

·         bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá, která vytéká dítěti z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty

·         intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tělesné teploty

·         onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži (plané neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc, spála, impetigo, syndrom ruka-noha-ústa)

·         průjem a zvracení a to i 1 – 2 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací (mateřská škola nemůže dětem podávat dietní stravu)

·         zánět spojivek

·         zvýšená tělesná teplota nebo horečka

 

PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ:

·         pedikulóza (veš dětská) – mateřská škola přijme dítě až tehdy, je-li zcela odšivené (bez hnid a živých vší)

·         roup dětský

·         svrab

 

·         zákonný zástupce má povinnost mateřské škole nahlásit všechna infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření

·         mateřská škola má povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění

 

CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ:

·         u dítěte, které trpí alergií je nutné donést písemné potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, nebo alergologa, že je u něj dítě léčeno a ve zprávě lékař specifikuje období, ve kterém jsou projevy rýmy a kašle (popř. zánětu spojivek) alergického původu

·         pokud tuto zprávu zákonný zástupce dítěte nedodá, bude dítě s příznaky považováno za nemocné a bude odesláno do domácího léčení

 

PODÁVÁNÍ LÉKŮ:

·         mateřská škola nemá povinnost dětem v mateřské škol podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky

·         pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění

·         v případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je nutné písemně požádat ředitelku (možno i e-mailem) – mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře, následně bude uzavřena Dohoda o podávání léků, jejíž součástí bude tato zpráva od lékaře s podrobným popisem jak a kdy lék podat

·         v případě uzavření této Dohody bude sepsán také „Protokol o podávání léků“ s pedagogy, kteří souhlasí, že lék, v případě neodkladné situace dítěti podají

·         pokud mateřská škola žádost zákonného zástupce o podávání léků zamítne, je zákonný zástupce povinen zajistit podání léků sám

·         škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu

 

 

4.1.  Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

·         dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte pedagogickým pracovníkem zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě

·         škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při pobytu v mateřské škole i akcích pořádaných mateřskou školou

·         učitelé mateřské školy v rámci výchovného působení poučují děti o možných rizicích, ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech

·         učitelé seznamují děti s konkrétními bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování ve škole i mimo školu

·         učitelé mateřské školy jsou pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům, nezletilým sourozencům a osobám jmenovaným v Dohodě o vyzvedávání dětí, který vyplňují zákonní zástupci dítěte (bez tohoto pověření nesmí předat dítě jiné osobě než zákonným zástupcům)

·         k zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území MŠ může na jednoho učitele připadnout nejvýše 20 dětí

·         v případě, že jsou mezi dětmi zařazeny 2 děti mladší 3 let, může na jednoho učitele připadnout nejvýše 12 dětí

·         při specifických činnostech (sportování, výlety) určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k mateřské škole

·         pokud je dítěti ošetřeno i drobnější poranění, je povinností učitelky o tomto informovat zákonného zástupce (informovanost stvrdí svým podpisem v knize úrazů)

·         povinností školy je také informovovat zákonného zástupce při výskytu klíštěte u dítěte

·         stane-li se v mateřské škole úraz, škola je povinna zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a neprodleně oznámit úraz rodičům

·         při vážném úrazu je volána rychlá záchranná pomoc

·         zákonný zástupce z hlediska bezpečnosti dohlíží na to, aby dítě do mateřské školy nenosilo ostré a nebezpečné předměty a hračky, u kterých hrozí nebezpečí úrazu

·         rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v mateřské škole i při pobytu venku (pro pobyt ve škole doporučujeme bačkory – ne pantofle, pohodlné oblečení

·         pro pobyt venku doporučujeme sportovní oblečení, vhodnou obuv, pláštěnku a holínky

·         děti musí mít ve své přihrádce také náhradní oblečení dle ročního období

·         při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od

            zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může 

            být v kolektivu ostatních dětí

 

4.2. Prevence před sociálně patologickými jevy

·         všichni zaměstnanci školy a zákonní zástupci chrání děti před projevy diskriminace, násilí, nepřátelství a šikaně

·         učitel musí šikanování neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc a musí sledovat určité znaky šikanování (posměšné poznámky, ponižování, nátlak na dítě, vyžadování věcných nebo peněžitých darů, strkání, honění, šťouchání se záměrem ublížit, rvačky, z nichž jeden je zřetelně slabší) a vše neprodleně sdělit ředitelce

·         děti ochraňujeme před virtuálními drogami (televize, počítač, tablet…), před kouřením, alkoholismem (v prostorách mateřské školy je všem osobám zakázáno kouřit a používat alkohol), kriminalitou, drogovou závislostí (od cizích osob nebrat žádné dárky), rasismem, xenofobií a intolerancí (vytváříme příznivé klima školy, rozvíjíme žádoucí postoje k lidem jiné národnosti a komunikaci mezi sebou na bázi vzájemného porozumění a postoje, jak si vážit každého člověka)

 

4.3. Další bezpečnostní opatření

·         ve všech prostorách školy a přilehlých prostor (zahrada) platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena

·         ve škole a jeho blízkém okolí je zakázáno kouřit (platí i pro elektronické cigarety)

 

5. Zacházení s majetkem mateřské školy

 

5.1.  Pravidla při zacházení s majetkem mateřské školy

·         je zakázáno ničit či poškozovat majetek školy

·         rodičovská zodpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte v mateřské škole

·         po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole vedou pedagogičtí pracovníci

děti k šetrnému zacházení s didaktickými pomůckami, hračkami, nábytkem a dalším vybavením školy

·         zákonní zástupci i další návštěvníci školy pobývají ve škole pouze nezbytně nutnou dobu a po tuto dobu jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem nepoškodili majetek školy

 

5.2. Odpovědnost za škodu

·         děti v mateřské škole odpovídají za škodu, pokud byly způsobilé ovládnout své jednání a posoudit jeho následek

·         pokud děti nejsou způsobilé ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má poškozený právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného

·         není-li dítě, které způsobí škodu schopno ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo nad ním vykonával v mateřské škole dohled

·         rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte v mateřské škole

.

6. Závěrečná ustanovení

·         seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro učitele, ostatní zaměstnance školy i zákonné zástupce dítěte

·         zaměstnanci jsou seznámeni s obsahem tohoto Školního řádu na pedagogicko-provozní poradě

·         zákonní zástupci dětí jsou seznámeny s obsahem Školního řádu na schůzce, která se koná vždy v měsíci srpnu (ředitelka školy předá každému zákonnému zástupci školní řád domů)

·         zákonní zástupci podepíší seznámení s obsahem školního řádu

·         školní řád je vyvěšen po celý rok v šatně mateřské školy a je volně k dispozici pro všechny osoby

·         děti mateřské školy jsou seznamovány s pravidly uvedenými ve školním řádu postupně a přiměřeným způsobem především při tvoření třídních pravidel

·         školní řád je závazný pro všechny děti mateřské školy, jejich zákonné zástupce, všechny zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činností školy, které se uskutečňují mimo budovu školy

 

 

 

 

V Levínské Olešnici dne 20.08.2023

 

 

 

 

                                                                                                 …………………………………….

                                                                                                                 Mgr. Beata Dundová

                                                                                                                       ředitelka školy